در صورت تمایل به فعالیت در کانال تلگرام پارس یونیت اینجا کلیک کنید.
یـہ آقایے دارم ڪ هَمـہ زندگیمـہ

یـہ آفایے دارم ڪ با دیدَنش جون میگیرم

0a42_12.pngیـہ آقایے دارم ڪـہ وقتے میگ خانوم ڪوشولو قَند تو دلم آب میشـہ

وقتے حالم خوب نیس تنها اونـہ ڪ میتونـہ حالمو خوب ڪنـہ
پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

سَرم غیرتے میشـہttvy_35.png

سَر ب سَرم میزاره

قُربون صَدقَم میرہ

تڪیـہ گاهمـہdata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEgAAABICAMAAABiM0N1AAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAABOUExURUxpcdGWcN+rhtGSa9yhesuPaL+BWey/m+Ksh6BoR+W1kM+PaOGtiOm8l8yKY/vpzfrr0PrnyvrkxvvfwPXRr/nZuffVs/LLqe/Foua1kO+99+QAAAAPdFJOUwBghdL8PSL+/g3L9a3mm+dxnAQAAANbSURBVFjD7ZjZlqMgEIYjiqBtJOzw/i86xZag2WZgLvvvnMTTHr5QC1UVL5dftWvGGM9LNwZvV2fddUXD3MVBxEghhJTadsGQlfwWxIAlDaFDM4cBRQhtrWFMGILa/EMihxnlKFVwoT1u4SyrjnYJa52nGi7U1rShIW0IQIR4woHTaBlSIjnaeu+1MMoo2mTaZlLEboZSK6zmTFjUBZKUcCMZY9KNSw+IQ1bCfri0dG/zUU5GrrQWXBg3DZcOEIOt6HBG6N54QpDJIKG1VmTErQdt0yxZppUl095cSearTBwZMLi9ggxWRMOAs3XVomQZ48atXRw4+qkQtZ6wU8zAQ37o4YCrk2Xa0S7LkqvBMnBRTwuBosayi9oO6t3VriSRIltX7PPx4Np2BS27GizrBOUqGzqQ9eg/uJpL05VG2OWyD77uApUiCy5SrgNUXP0GtET9Q1aDZdDMjqAFo3W9Bq3b9+Hkbhn4+gBahtUZmRXK74rmv7Is+No9Rhm8Wimgvd1yTxBSqytavsYsuqgCIaJFghRBnkm14i+VKIPKcLUgJzk7YoKEJu/CmrPxDorfuGxWsjMkk9zw2UUZNOHCYSdEFtQ+9GFOS50xgEJgCoe90htSyaIaNBAYIt4LCjt6efKrHbkAmq9GPK8OL/6BtJ1AUGmjYWdOUbaO4Bd5/QDZAHoyjB8VY2eeesSaQfF74o7W2rC8WERVJHlOgiWAWIpPPCL7AONjJXHUfUvn2TmBig8NgFYtXkNkTRLmOr8HBW+PcFIFPwLS+a/MCxXn9LOgBoXbTpUVFaKocpRQH0BwW0P9Oa1+RgELysBpmofk448A1QwNtaxS4tx3q8+tPWQxr4KcimElE193VNoVlDhymsFxAD1ilCnmrCNKG5WqRA3yAVScGzhxoQp/SQVldAbCXSik+9OPKyMemMhRRQVXoPkTfs8R+jT8oEefkPnrPipQiJ/GcztZNqfubo02vVkOL5ALFDqNw1MvmUdiX65UeWmRcxEClJ8XmADyzn6SSyIRQqdp3PHLzrbs1JOjXKX0Hx8YAPkZ9/dtG48TPchTfxCNjC+USNp/okZQ+Jyy6ETzVbi5D/jrQLKE5zN4htFlhqth2Pc9IRN+B0bz05vABCi89T//+dXlDyYBhO7BgCkpAAAAAElFTkSuQmCC

همـہ دُنیامـــــہ

نباشـہ میمیرم

مِرسے ڪ هَستے آقایے

6leq_7.pngدوسِـــــت دارم خیلے زیاد

میدونم تو بیشتر85ws_12.png


بنام خدااز مساله تشخیص حقیقت وانتخاب دین وآئین زندگی که بوسیله عقل صورت میپذیرد که بگذریم این گوهر الهی درهمه جا یاور ماست.مثلا دراحکام الهی که برخی ازآنها بنظر خشن ونا معقول میرسد باز خردمندی میتواند مارا در یافتن راه بهتر یاری کند مثلا گفته شده که اگر کسی زنای محصنه انجام داد باید سنگسار شود ویا اینکه در مورد راهزنان باید یک دست ویک پای مجرم قطع گردد. خوب این حکم الهی است ودر آن تردیدی نیست اما خداوند به انسان عقل داده است تا تصمیم مناسب با شرایط زمان ومکان بگیرد. این نقش خرد آدمی است .اگر قرار بود که احکام دربست باید اجرا گردد وکسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد چرا خداوند به انسان گوهر عقل را داد؟ خوب این همه در طبیعت موجودات فراوانند گیاهان وجانوران همه براساس احکام الهی زیست میکنند ونیازی به عقل ندارند .چرا به انسان این گوهر عطاشد؟ چون او حق دارد تصمیم بگیرد تا حکم خدارا در شرایط خاص تغییر دهد .اگر سنگساررا مناسب ندید تغییر دهد واگر قطع دست وپارا نامناسب دید عوض کند این ثمره خردمندی است که خداوند حکیم به آدمی بخشیده است ودر قبال آن بازخواست خواهدشد . ببینید که القاعده طالبان وداعش چه میکنند آنان تنها ببریدن سر مردم می اندیشند چرانمیتوانند تصمیم دیگری بگیرند؟ چون در باورهای غلط آنان گوهر عقل تعطیل است وآنان همچون جانوران زندگی میکنند وقدر گوهر خرد مندی را نمیدانند . برهمین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام بمنظورتغییرات در احکام الهی ایجاد گردیده است ودر امور شخصی هم هرفردی باید براساس خرد خود تصمیمات درستی بگیرد . در رابطه با ایجاد ارتباط با دشمن نیز عقل آدمی به کمک انسان میاید واورا از تحجر وجمود نجات میدهد.