-
او میرود دامن کشان


من زهر تنهایی چشان
سعدی


Related image


--
----------------------نکش خودتو ابجی-------------------------------------


.............................................................باطن آدم که عوض نمیشه.....................................
-
از شیخ بهایی پرسیدند

خدا را در کجا یافتی؟؟


فرمودند:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

در قلب کسانی که بی دلیل مهربانند

منو می گفت

حالا منو از کجا میشناخت در شگفتم


-

لباس رزم پوشیده
اسبم را زین خواهم كرد
و با سپاهى از سوارانِ تیزتاز
به سمت سرزمینِ تو خواهم تاخت.
از رودهاى عمیق و كوه هاى بلند عبور خواهم كرد
زندانبانانِ تو را از میان بر خواهم داشت
و نیمه شبى سرد تو را....
نه !
خستو نشو...
صفحه را عوض نكن!
بگذار یكبار
فقط همین یك بار
در پایان این قصه ى ملال انگیز
به هم رسیده باشیم...

--
IV Band
-
=:O

کاااااااااامنت پلیززززززززز
کاااااااااامنت پلیززززززززز


--
lVBand
-
نمیدونم چرا وقتی به دوس دخترام میگم


با ماشین 90 میلیونی بابام میام سر قرار بریم بگردیم ذوق میکنن..!!

..
.
.
.
.

..

.


اما وقتی میرسم به محل قرار فحش میدنو میرن!!
.
.
.
.
.
ناموسا مگه خاور ارزون شده؟؟!!!
-

مخلص بچه های پارسی


--
احصان
حاجی لشکرچیه!خودم خدام یه کوه گردانیم
eh3an

مشاهده پست‌های بیشتر