-
چشاش که لنزه،دماغش که عملیه،لباشم پروتزه،هفتاد قلمم آرایش داره!
اونوقت دنباله ی مرد واقعیه!!!!!
-
-

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﯿﺮ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ ....
- ﮐﻮﺩﮐﺴﺘﺎﻥ
۲ - ﻣﺪﺭﺳﻪ
۳ - ﮐﻨﮑﻮﺭ
۴ - ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
۵ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۶ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۷ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۸ - ﮐﺎﺭ
۹ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
-10 ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۱ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۲ - یاد گرفتن پارک دوبل
۱۳ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۴ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۵ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۶ - یاد گرفتن پارک دوبل
۱۷ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۸ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۱۹ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۲۰ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۲۱ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮ
۲۲ - فوت
-


-
دیالوگ ماندگار من در چت
.
.
.

.
.
.ج بده دیگ-
چشاش که لنزه،دماغش که عملیه،لباشم پروتزه،هفتاد قلمم آرایش داره!

.

.

.

تعریفای یه دختر ایرانی وختی یه دختر خوشگل تر از خودش میبینه!
-

cheahe b nazareton
مشاهده پست‌های بیشتر