-
هرکی تونست جواب بده: سه نفر کر،کور،لال میرند مسافرت ، کره میمیره ، لال چطوری به کوره بگه کره مرده ؟
انس طلا 1,309 یک گرم طلا 973,960 دلار 31,370